תיקונים לתקנות התעבורה

תיקונים אשר נכנסו לתוקף ב-13.12.19 (תיקון מס' 6) ומתייחסים אל חובת העסקת קצין בטיחות בתעבורה, היקף המשרה, תפקידים ותחומי האחריות של קצין בטיחות בתעבורה, ויחסי גומלין בין קצין הבטיחות בתעבורה, הרשות ובעלי המפעל.

שינויים ותיקונים לתקנות התעבורה -בתקנה 580, תקנה 585, ותקנה 587 ב אשר פורסמו ברשומות ב-13.3.19 ונכנסו לתוקף ב-13.12.19 ולהם השלכות ישירות על היקף העסקתו ועל תפקידיו של קצין בטיחות בתעבורה לפי סעיף 580 החדש.

תיקונים בתקנה 580 - העסקת קצין בטיחות בתעבורה

בתיקון מספר 6 מודגשת הסדרת מעמדו של קצין בטיחות בתעבורה בארגון תוך שימת דגש על כך שקצין בטיחות בתעבורה, אינו רשאי לשאת בתפקידים נוספים. עוד נקבע כי על חברות ליסינג והשכרה להעסיק קצין בטיחות בתעבורה במשרה מלאה על כל 250 כלי רכב ללא הגבלה. בנוסף מצוינת הדרישה לבדיקת תקינות דו שנתית לרכב בציי השכרה וליסינג אשר נמצא בהשכרה או ליסינג ותלת שנתית לרכב שנמצא בחצר החברה. בנוסף לזאת מודגשת חובת הדיווח כלפי הרשות הן של קצין הבטיחות בתעבורה והן של בעלי החברה.

סעיפים נוספים מדגישים את חובת הדיווח של בעל החברה לעובדים (נהגים) על מינויו של קצין בטיחות בתעבורה ועל כך כי הוא הסמכות העליונה באשר לתקינות הרכב, אישור לנהוג ברכב בהתאם לרישוי והוראות תפעול הרכב כפי שנקבע על ידי קצין הבטיחות בתעבורה. לכל אלה נוספה חובת הדיווח לרשות וקבלת אישור העסקה או הפסקת העסקה של קצין בטיחות בתעבורה.

תיקונים לתקנות התעבורה

דוגמאות לשינויים בולטים בתקנה 580 (תיקון מספר 6) הנוגעים לקצין בטיחות בתעבורה

• יש לשים לב כי בתקנה 580 (א) מודגש הצורך בקבלת אישור להעסקת קצין בטיחות בתעבורה על פי תקנה 584 א מודגשת היקף המסגרת התעסוקתית של קצין בטיחות בתעבורה.
• בסעיף 580 (ב) אינו מאפשר עוד קבלת אישור להעסקת קצין בטיחות בתעבורה בתפקיד נוסף על היותו קצין בטיחות בתעבורה.
• בסעיף 580 (ג) מדגיש את התנאים החדשים המופיעים בתקנה 584 ב לגבי אפשרות העסקה במקביל של קצין הבטיחות בתעבורה בשני מקומות ודורש פירוט מלא של שם המפעל, מספר כלי הרכב, סוג רישיון הנהיגה, היקף ימים ושעות ופירוט הסכמים אם מתקיימים, בין בעל החברה וקצין הבטיחות בתעבורה, לפי דרישה.
• סעיף 580 (ד) הקודם בוטל והוחלף בסעיף מפורט שבו קיימת התייחסות לניהול ציי רכב גדולים (כולל החרגות מהחובה להתאים את מספר שעות העבודה של קצין הבטיחות בתעבורה לגודלו של צי הרכב - תוספת 15)

… " 580 (ד) מתן השירותים של קצין בטיחות במפעל יהיה בהיקף משרה ביחס למספר כלי הרכב בהתאם לקבוע בתוספת ה-15 ,והרשות רשאית לקבוע למפעל הסדרי פיקוח פחותים מהקבוע בתוספת זו אם מתקיימים לגביו אחד או יותר מאלה ובלבד ששיעור ההפחתה כאמור בהיקף המשרה של קציני בטיחות למפעל לא יעלה על 40% מהנקוב בתוספת:
(1) בבעלות המפעל או בהחזקתו מוסך מורשה כמפורט בתקנה 585(א)(13);
(2) המפעל הוא בעלים או מחזיק של בית ספר לנהיגה בעל רישיון לפי סעיף 15 לפקודה"….

• 580 (ה) הינו סעיף חדש ומתייחס למספר כלי הרכב עליהם יכול לפקח קצין בטיחות בתעבורה לפי סוג הרכב והשימוש. כאשר מדובר על רכבי M1 בחברות השכרה וליסינג מוגבל המספר ל-250 ללא קשר לגודל צי הרכב וסוג הרכב.

…"580 (ה) על אף האמור בתקנת משנה) ד (ובתוספת ה-15 ,לגבי רכב השכרה ורכב החכר מסוג M1 שבבעלות מפעל שהוא משרד להסעות בעל רישיון לשירות השכרת רכב, ושנמצא בחזקת המפעל, מתן השירותים של קצין הבטיחות יהיה בהיקף משרה של קצין בטיחות אחד לכל מספר של נהגים עד 250 .לעניין זה "משרד להסעות" – כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב)"…

תיקונים לתקנות התעבורה

תיקונים לתקנות התעבורה בתקנה 584 א ותקנה 584 ב

התיקונים מיחסים משנה חשיבות לקבלת אישור למתן שירותי בטיחות וקבלתם כפי שמופיע בסעיף 584א להעסקה מלאה וסעיף 584ב - אישור למתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי. והדרישה כי בקשה לאישור והאישור יינתנו בכתב וזאת כמובן בכפוף לתקנות ועל פי מספר וסוג כלי הרכב בהם מדובר.

התיקונים המשמעותיים בתקנה 585 - תפקידי קצין בטיחות בתעבורה 

סעיפים 9 עד 21 נוספו לתקנה זאת ובהם פירוט תפקידים נוספים של קצין בטיחות בתעבורה לצד הדגשת תהליכי בדיקה, הדרכה ופיקוח הן על הרכב והן על הנהגים. בנוסף לדרישות הקודמות מוטלות על קצין הבטיחות בתעבורה, בתיקון מס' 6, תפקידי פיקוח ודיווח משמעותיים ביותר כלפי הרשות ובעלי החברה.

בתקנה 585 מופיעה תוספת לתפקידי קצין בטיחות בתעבורה הנוגעות לניהול ציי רכב:

• פיקוח על התאמת רישיון הנהג לסוג הרכב שבו הוא נוהג.
• בדיקה שהרישיון רכב בתוקף.
• חובת קיום פגישות אישיות עם בעלי תפקיד "נהג" בחברה ותיעוד הפגישה.
• ביצוע הדרכות על פי הנדרש והעברת דיווח על כך לרשות.
• פיקוח על כך כי רכבי הצי אשר בניהולו ואחריותו יקבלו טיפול במוסכים בעלי אישורים והסמכה כנדרש בתקנות.
• בדיקות תקינות תקופתיות בהתאם לסוג הרכב כלל בדיקת מסמכים ורישוי ואישור בחתימת קצין הבטיחות את תקינות הבדיקה. (אחת לחודש ברכבי הסעה ואוטובוסים (מעל 9,999 ק"ג).
• בדיקת תקינות מערכות הרכב פרטי וקיום מסמכי רישוי רלוונטיים ומילוי טפסים לגבי רכבי השכרה וליסינג. רכבים שנמצאים בחצר החברה ללא שימוש אחת לשלוש שנים. רכבים אשר מושכרים או נמצאים בליסינג אחת לשישה חודשים. במקרים של רכב שגילו מעל 3 שנים תיערך הביקורת והדיווח אחת לשלושה חודשים.
• בדיקה, פענוח של דיסקיות טכוגרף טיפול בחריגות, תיעוד ושמירה על תוצאות חריגות לפחות 180 יום.
• קיום תחקיר פנימי לגבי תאונות דרכים כולל הפקת לקחים ויישום. במידה ונגרם נזק לאדם יתבצע תחקיר רק לאחר קבלת אישור בכתב מקצין חוקר של המשטרה.
• הכנת נוהל תפעול פרטני למפעל.
• על קצין הבטיחות בתעבורה לפעול על פי הוראות הרשות והחוק.
• דיווח רבעוני לבעלי החברה על המידע שברשותו כולל הנהגים וכלי הרכב.

תיקונים לתקנות התעבורה

תוספות לתקנה 587 - דיווח על שינוי והודעה על הפרה

התוספת לתקנה זאת היא פירוט של חובת הדיווח הן כלפי בעלי החברה והן כלפי הרשות על הצעדים אותם נקט קצין בטיחות בתעבורה של החברה על ליקויים בכלי הרכב ותפקוד הנהגים.
קצין בטיחות בתעבורה מחייב לדווח לבעל החברה על ההפרות והליקויים ודרכי ההתמודדות. גם לרשות עליו לדווח על התקלות עצמן ולצרף את פירוט הדוח שהועבר לבעלי החברה.
כאשר נמצא כי נהג עבר על ההוראות ידווח הדבר לרשות בצירוף העתק ההודעה שהועברה לבעל החברה.

תקנה 587 א - תיקונים לפי הודעות

התקנה המקורית מתייחסת לחובה המוטלת על קצין בטיחות בתעבורה, לדווח לבעל החברה וחובתו של בעל החברה לערוך את התיקונים בהתאם או לקבל תוך יומיים אישור ממכון רישוי על התקינות.

אולם בתיקון מס 6 נוספו שתי תת תקנות לתקנה 587 א:

תקנה 587 א1 - הודעה על ליקוי במערכת הבטיחות של הרכב

סעיף 587 א1 מתייחס במפורש לליקויים וטיפול במערכות הבטיחות של הרכב. כל הדיווחים בנושא זה ייעשו בכתב. במידה והחליט קצין הבטיחות בתעבורה, כי רכב אינו תקין לנסיעה על הכביש, ובעל החברה אנו מקבל את מרותו יודיע על כך לרשות בכתב.

תקנה 587 א2 - חובות בעל המפעל - החברה:

תקנה זאת מפרטת ומציינת את חובתו של בעל החברה על פי תקנות התעבורה לסייע ולאפשר לקצין בטיחות בתעבורה לבצע את תפקידיו השונים.

תוספות לדוגמא המופיעות בתקנה זאת:

• פרסום העסקתו של קצין בטיחות בתעבורה ותפקידיו בין עובדי החברה ונהגיה.
• יצירת סביבת תעסוקה שתאפשר לקצין בטיחות בתעבורה למלא את תפקידיו.
• מניעת נהיגה ממי שקצין הבטיחות בתעבורה פסל מנהיגה או שרשיונו אינו מתאים לנהיגת סוג הרכב.
• בעל החברה יתייעץ עם קצין הבטיחות בתעבורה לגבי העסקת נהגים בטרם התקבלו לעבודה ויעדכן אותו על כל נהג שנכנס לעבוד.
• על בעל החברה למנוע שימוש ברכב שהוגדר כרכב בעל ליקויי בטיחות על ידי קצין הבטיחות בתעבורה.
• תיקון ליקויי בטיחות יתבצע על ידי מוסך מורשה בלבד.
• על בעל המפעל להכין תוכנית הדרכות מקצועית שתועבר פעמיים בשנה (בתחילת הקיץ והחורף) למי שעיסוקו נהיגה ופעם בשנה למי שאינו עוסק בנהיגה מקצועית. התוכנית תכלול תכנים על פי הגדרות הרשות. ההעברה תתפרס על פני שלוש שעות הדרכה. ותיעוד ההשתתפות יועבר לתיקו האישי של הנהג.
• בעל החברה יישם את הוראות הבטיחות כפי שהוכנו על ידי קצין הבטיחות בתעבורה.

אלה הם חלק מתקנות התעבורה לפי תיקון מס' 6 תיקונים בתקנות התעבורה תקנה 580, תקנה 585 , ותקנה 587.

אנו חברת לופו ניהול ציי רכב בע"מ ערוכים לספק מענה ללקוחותינו שירותי פיקוח של קצין בטיחות בתעבורה בהיקפי משרה שונים ושירותי ניהול ציי רכב לחברות בעלי ציי רכב פרטיים.

תיקונים לתקנות התעבורה

Comments are closed.

Call Now Button